marți, 11 martie 2014

Echipamente de lucru

Confectionam echipamente de lucru la un nivel inalt.


Va oferim preturi avantajoase pentru oricare produs din oferta atasata.

Executam orice fel de modele si orice cantitati, confectii personalizate
la cald si la rece, confectii din docuri ignifugate, antiacide si midrofobizate.

Executam confectii si cu banda reflectorizanta la cerere.

Contact *S.C. DOBIMANE CONF S.R.L- firma protejata:- telefon Dl. Bibicu Nicolae: 0758090725;miercuri, 5 martie 2014

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(III)


40.Permisul de lucru cu foc 
41.Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie 
42.Documentul privind protectia la explozie 
43.Autorizatie de lucru in zone Ex 
44.Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase 
45.Plan tehnic de exploatare 
46.Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz 
47.Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare) 
48.Programul de revizii si reparatii a ET din dotare 
49.Plan de evacuare in caz de urgenta 
50.Registre de evidenta a accidentatilor in munca 
51.Registre de evidenta a accidentelor usoare 
52.Registre de evidenta a incidentelor periculoase 
53.Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale 
54.Raportare semestriala a accidentelor de munca 
55.Registrul de serviciu la bordul navelor 
56.Registrul pentru substante toxice 
57.Registrul de evidenta a materialelor explozive 
58.Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 


59.Cartea tehnica a utilajului 
60.Instructiuni de lucru 
61.Proces verbal de punere in functiune a schelei 
62.Conventiile de lucru 
63.Proiectele de executie a constructurilor, ET 
64.Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator 
65.Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii 
66.Materiale necesare informarii si educarii angajatilor 
67.Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice 
68.Contractele de lucrari 
69.Modul de acorare a materialelor igienico sanitare 
70.Fisa de expunere la riscuri profesionale 
71.Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani 
72.Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM 
73.Registrul unic de control

Work clothes- stil practic

Contact S.C. DOBIMANE CONF S.R.L(UNITATE PROTEJATA):
-telefon Dl. Bibicu Nicolae: 0758090725

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(II)

24.Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune 
25.Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia) 
26.Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern 
27.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta 
28.Buletine de verificari PRAM 
29.Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) 
30.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) 
31.Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca 
32.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate 
33.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase 
34.Certificate medicale cu diagnostic "accident" 
35.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca 
36.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie 
37.Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare 
38.Verificarile ISCIR 
39.Fisa postului 

joi, 16 ianuarie 2014

Obligaţiile de plată ce constituie venituri la Fondul pentru mediu

Reglementate de O.U.G. nr. 196/2005, obligaţiile operatorilor economici la Fondul pentru mediu  si O.U.G. nr. 31/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 553/2013 sunt:

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

De reţinut:

- baza de calcul la care se aplică procentele reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
- de la 1 ianuarie 2014, sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;

De reţinut: de la 1 ianuarie 2014, sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

c) DE LA 1 IANUARIE 2014: taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;

De reţinut: sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

De reţinut:

- Contribuţia se va plăti plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, şi a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare.
- Operatorii economici sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantităţile de anvelope uzate gestionate.

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

De reţinut:

- Baza de calcul la care se aplică procentele reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
- În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv TVA aferentă.
- De la 1 ianuarie 2014, sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

De reţinut:

- Baza de calcul la care se aplică procentele reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
- De la 1 ianuarie 2014, sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

De reţinut:

- Contribuţia se va plăti plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, şi a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare.
- Operatorii economici sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantităţile de anvelope uzate gestionate.

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

De reţinut: baza de calcul la care se aplică procentele reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

p) de la 02.09.2013: o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

De reţinut: sumele se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.

r) de la 02.09.2013: timbrul de mediu pentru autovehicule;

s) DE LA 1 IANUARIE 2014 o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

Noi ne informam pentru dumneavoastra:
S.C. DOBIMANE CONF S.R.L(UNITATE PROTEJATA):
-telefon Dl. Bibicu Nicolae: 0758090725