miercuri, 20 noiembrie 2013

Salopete- colectia de iarna

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(I)


 
1.Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente 


2.Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 


3.Decizii interne pentru:
 • personalul cu atributii in domeniul SSM;
 • componenta serviciului de SSM
 • conducatorii locurilor de munca;
 • personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)

4.Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
 • decizia de infiintare;
 • raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
 • raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
 • planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;
 • programul de activitate al serviciului de SSM

5.Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca 
6.Dosarul medical individual 
7.Fisa de aptitudini 
8.Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime" 
9.Foaia de parcurs 
10.Raport de sedinta siguranta circulatiei 
11.Nota de comanda reparatii 
12.Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati 
13.Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor 
14.Tematici de instruire 
15.Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii 
16.Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 
17.Fisele individuale de instructaj de protectia muncii 
18.Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic 
19.Foaie de prezenta 
20.Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii 
21.Certificate de conformitate pentru EIP si EIL 
22.Fise de magazie pentru dotarea cu EIP 
23.Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii 

joi, 14 noiembrie 2013

Documente solicitate la controale in domeniul relatiilor de munca1.Registrul unic de control 


2.Actele constitutive ale angajatorului:
 • Contract de societate ;
 • Statutul societatii ;
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
 • Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
 • Codul fiscal ;
 • Autorizatia de functionare ;
 • Acte aditionale de modificare, completare ;
 • Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
 • Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama) 

3.Registrul general de evidenta a salariatilor
 • documentele de plata salariilor semnate de salariati;
 • actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
 • balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
 • dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;
 • foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
 • documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 • pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;
 • registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
 • normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
 • Dosarele de personal ale salariatilor care trebuie sa cuprinda:
  • dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare;
  • curriculum vitae; acte stare civila;
  • acte de studii si calificare;
  • fisa de aptitudini;
  • contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii;
  • actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca;
  • actele de identitate;
  • avizul medical;
  • actele de studii;
  • fisa postului;
  • acte aditionale la contractele individuale de munca;
  • acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
  • permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini;
  • certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);


4.Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca
 


5.Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)
 


6.Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
 


7.Regulamentul intern